Publikováno Napsat komentář

Centrála ve spojení s programem JMRI.

S dovolením autora uveřejňujeme jeho zkušenosti s centrálou DR5000 a programem JMRI na ovládání kolejiště. Stránky autora: https://sites.google.com/site/sidloweb/

DR5000 je víceprotokolová DCC centrála vyráběná holandskou firmou Digikeijs. V České republice je zastoupena firmou adigital s.r.o.

Připojení k počítači

Centrálu je možné připojit k řídícímu programu JMRI http://jmri.org/ dvěma možnými způsoby.

USB port

Připojení přes USB port. Do počítače a centrály zapojíme USB kabel. Spustíme program JMRI a v úvodní obrazovce klikneme na tlačítko Nový… Vyplníme název nového profilu.

Následuje vyplnění parametrů tak, jak je popsáno zde https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/2-decoderpro. Okno DCC connection vyplníme následujícím způsobem:

 

 Výrobce připojení  Digitrax
 Systém připojení  LocoNet LocoBuffer-USB
 Serial port  ttyACM0  Linux
 COM4  MS Windows
 /dev/tty.usbmodem1411  Mac OS X
 Command station type:  DCS100 (Chief)
 Předpona připojení  L
 Název připojení  LocoNet

 

Tím je připojení nastavené.

LAN port

Připojení přes LAN port. Centrálu připojíme do LAN sítě. V programu DR5000 Configuration v okně LAN Properties v poli Local IP Address zjistíme jakou IP adresu nám přidělil náš router. Ve stejném okně v položce Protocol nastavíme LocoNet over TCP/IP LBServer. Podrobný popis nastavení centrály je zde https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/18-dr5000-porty.

Do počítače a centrály zapojíme LAN kabely. Spustíme program JMRI a v úvodní obrazovce vytvoříme nový profil.

Vyplníme požadované parametry a okno DCC connection vyplníme následujícím způsobem:

 

 Výrobce připojení  Digitrax
 Systém připojení  LocoNetOverTCP LbServer
 IP adresa/Host Name:  192.168.0.108  zadat adresu přidělenou routerem
 Command station type:  DCS100 (Chief)
 Předpona připojení  L
 Název připojení  LocoNet
 Doplňková nastavení připojení  ☑  otevřít doplňková nastavení
 TCP/UDP Port:  5550  nutno změnit z výchozí hodnoty
 Turnout command handling:  Normal

 

Tím je připojení nastavené.

Provozní režim

Provozní kolej kolejiště (hlavní kolej) se připojuje na svorky TRACK OUTPUT. V programu DR5000 Configuration v okně DCC Properties v záložce Track, v poli Maximum track current je nastaven maximální provozní proud centrály na 3 000 mA. Podle podmínek konkrétního kolejiště může být vhodné tuto hodnotu snížit. Maximální zkratový proud by měl být nastaven blízko nad maximální provozní proud.

 

K centrále můžeme připojit ovladače a centrálu zapnout. Po zapnutí je centrála ve stavu STOP a svítí červená kontrolka STOP. V tomto stavu není přivedeno do kolejí napětí. Ovladač ROCO multiMAUS hlásí chybu ERR13. Ovladač DIGI-CZ MiniMaus hlásí chybu Centrála Nenalezena!

 

Po stisku zeleného tlačítka CONTROL GO na centrále se rozsvítí zelená kontrolka GO. Do kolejí je přivedeno napájecí napětí a ovladače se přepnou do normálního provozu.

Programování v servisním režimu

Centrála má vyvedené svorky PROG TRACK pro programování na programovací koleji. Před prvním programováním je vhodné změnit výchozí nastavení programovací koleje tak, aby parametry vyhovovaly normě NMRA S-9.2.3 http://nmra.org/sites/default/files/s-9.2.3_2012_07.pdf. Maximální povolený proud je stanoven na 250 mA. Jeho překročení po dobu delší než 100 ms je považováno za zkrat. Základní potvrzovací signál je definován jako zvýšení odběru o 60 mA a více po dobu 6 ms ± 1 ms.

 

Na svorky programovací koleje je v normálním provozním režimu vyveden DCC signál pro normální provoz označován též jako provoz na hlavní koleji. Pouze po dobu programování v servisním režimu je na tyto svorky vyveden signál pro programování.

Toto zapojení umožňuje mít programovací kolej jako součást kolejiště. Programovací kolej tak může být vhodná manipulační kolej, která se do programovacího režimu přepíná pouze na nezbytně dlouhou dobu.

Větší výhody toto zapojení přináší při modulovém setkání. Je možné programovat lokomotivy bez přerušení provozu na modulech.

Po spuštění programovacího režimu je třeba přepnout Režim programování na Přímý bytový.

DR5000 Programming Track

 

Zpětný ohlas

K centrále je možno připojit celkem 2048 senzorů zpětného hlášení. Tento ohlas se připojuje na sběrnici LocoNet nebo XpressNet. Centrála umí také připojit snímače na sběrnice S88, RS-Bus a R-bus.

Sběrnice S88

K centrále je možné připojit 256 snímačů (16 modulů po 16 vstupech nebo 32 modulů po 8 vstupech) na sběrnici S88 (Märklin). Adresování senzorů se nastavuje v programu DR5000 Configuration v okně ext88 Properties v záložce Settings. Počet použitých modulů s 8 a 16 vstupy je možné zadat ručně. Je možné si nechat počet modulů nechat zjistit automaticky po zapnutí centrály. To se provádí volbou Report all contacts after PowerOn. Všechny sběrnice zpětného ohlasu sdílí jeden prostor adres senzorů, kterých může být maximálně 2048. Číslo prvního senzoru (+1) se zadává na záložce Settings v poli First contact in Feedback-space.

V mém případě jsem použil nastavení 0. Senzory S88 mají vyhrazená čísla od 1 do 256 (při plném obsazení moduly). Ostatní adresy zbývají pro ostatní sběrnice.

 

Sběrnice RS-Bus

K centrále je možné připojit 512 snímačů (32 modulů po 16 vstupech) na sběrnici RS-Bus (Lenz). Adresování senzorů se nastavuje v programu DR5000 Configuration v okně RS-Bus Properties v záložce Settings. Čtení sběrnice se zapíná volbou Enable RS-Bus® scanning.

Jak již bylo popsáno výše, adresy snímačů na jednotlivých sběrnicích se nesmí křížit. Proto je v mém příkladu použita adresa prvního senzoru RS-Bus nastavena v poli First contact in Feedback-space na 256.

 

Sběrnice R-Bus

K centrále je možné připojit 160 snímačů (10 modulů po 16 vstupech) na sběrnici R-Bus (ROCO). Adresování senzorů se nastavuje v programu DR5000 Configuration v okně XpressNet® / FB-Bus Properties v záložce Settings. Čtení sběrnice se zapíná volbou Enable FB-Bus scanning.

Jak již bylo popsáno výše, adresy snímačů na jednotlivých sběrnicích se nesmí křížit. Parametry modulů zpětného ohlasu se nastavují v polích Report feedback from module a Feedback base module. Adresa prvního senzoru R-Bus nastavena v poli First contact in Feedback-space.

 

Nastavení v JMRI

Zpětný ohlas se v PanelPro nastavuje v menu Nástroje – Tabulky – Snímače. Pokud máme v centrále zapnuty volby Report all contacts after PowerOn bude tabulka snímačů již předvyplněná. Každému snímači je přidělen jeho Systémový název, který nemůžeme změnit. My můžeme vyplnit Uživatelský název.

 

Abychom zabránili zákmitům senzoru, které mohou vzniknout v běžném provozu, tak můžeme nastavit zpoždění změny stavu snímače v JMRI za informací z centrály.

 

Každý snímač může mít vlastní nastavení zpoždění. Společné výchozí nastavení zpoždění pro všechny snímače se nastavuje v menu Výchozí hodnoty – Globální prodleva.

 

Otestování ochrany proti zákmitům můžeme provést v současně otevřených oknech Snímače a Monitor LocoNet. V běžném provozu necháme pracovat vybraný snímač. Měníme nastavení časového zpoždění do stavu Aktivní a Neaktivní. Časové konstanty se snažíme volit minimální. V okně Monitor LocoNet je možné sledovat zákmity snímače. Nastavení končí, pokud při jednom přejezdu senzoru vozidlem nebo soupravou dojde v okně Snímače pouze k jednomu přestavení stavu snímače.

vytvořeno 18. 3. 2017

Napsat komentář