Publikováno Napsat komentář
S dovolením autora uveřejňujeme jeho zkušenosti s centrálou DR5000 a programem JMRI na ovládání kolejiště. Stránky autora: https://sites.google.com/site/sidloweb/

Za laskavého přispění firmy adigital s.r.o. byla provedena provozní zkouška centrály DR5000 od firmy Digikeijs

Zkouška byla provedena během prvního veřejného modulového ježdění Kroužku železničních modelářů Chotěboř https://www.facebook.com/groups/KMZChotebor/ a za výrazné pomoci Modelářského kroužku modulové železnice Slivenec http://www.nadrazislivenec.cz/.

Moduliště

Moduliště KŽM Chotěboř bylo v měřítku TT v celkové délce asi 15 m. Moduliště bylo napájeno centrálou DR5000.

Moduliště MKMŽ Slivenec bylo v měřítku H0 v celkové délce 40 m. Moduliště bylo řízeno centrálami Z21 a Intellibox Basic napájeno čtyřmi zesilovači SPAX.

Oživení elektriky

Po mechanickém sestavení moduliště pokračovaly práce oživením elekriky. Kabely ke kolejím byly připojeny ke svorkám TRACK OUTPUT. Ihned po prvním připojení napájení tlačítkem GO došlo k odpojení napájení z důvodu zkratu v chybně zapojené kabeláži. Po odstranění závady jsme pokračovali provozními zkouškami lokomotiv a souprav. Zkoušky byly provedeny s ovladačem MiniMaus od DIGI-CZ http://www.digi-cz.info/. Při rozpojování souprav došlo k několika zkratům. Ty byly okamžitě detekovány ústřednou a napětí v kolejišti bylo odpojeno. Příčinou zkratů bylo nevhodné použití šroubováků jako rozpojovačů. Po této zkušenosti jsme začali používat pro rozpojování vozů dřevěné tyčinky, které byly původně určeny jako lžičky na kávu pro jednorázové použití.

Zkrat je na centrále signalizován rozsvícením červené LED SHORT a blikáním červené LED STOP. Po odstranění zkratu a stisku zeleného tlačítka GO se napětí znovu přivede do kolejí. Pokud zkrat odstraněn nebyl dojde pouze k probliknutí zelené LED GO a centrála znovu přejde do poruchy STOP.

Signalizace zkratu na centrále je zřetelná a opětovné uvedení do provozu je jednoduché a intuitivní. Bohužel je na centrále více červených LED, které signalizují provoz některého z portů. Bylo by lepší, kdyby červené LED byly vyhrazené pouze pro signalizaci poruch.

Ježdění

Původním záměrem bylo používat pro ovládání lokomotiv mobilní aplikaci RtDrive Lenz 19 RtDrive Lenz. Bohužel se ukázalo, že pro modulový provoz je tato aplikace nepoužitelná. První chytrý telefon se k centrále normálně připojil a mohl ovládat lokomotivy. U každého dalšího telefonu, který se pokusil o připojení, došlo k pádu aplikace RtDrive Lenz. Učinili jsme několik pokusů o zprovoznění a měnili jsme pořadí připojovaných telefonů. Výsledek byl vždy stejný. Fungoval pouze první připojený telefon a dalším padala aplikace. Problémy byly zřejmě způsobeny chybou v aplikaci RtDrive Lenz.

Poté jsme se rozhodli ovládat lokomotivy z ovladačů. Přes telefonní rozdvojku jsme připojili druhý ovladač, kterým byl ROCO multiMAUS. Bohužel docházelo k problémům s ovládáním lokomotiv, které byly řízeny multiMAUS. Jako příčinu chyby jsme určili špatný kontakt mezi multiMAUS a telefonní rozdvojkou.

Pokračovali jsme v hledání vhodného způsobu ovládání kolejiště. K centrále jsme přes USB kabel připojili počítač s Windows 10 s programem JMRI http://jmri.org/. Počítač byl staršího provedení a bootování a startování programů trvalo poměrně dlouho. K počítači jsme připojili malý domácí Wi-Fi router. Na počítači v programu JMRI jsme spustili aplikaci WiThrottle server. Na chytrých telefonech jsme spustili aplikaci Engine Driver 3 WiThrottle. Výsledky byly lepší než s aplikací RtDrive Lenz. Bohužel při připojení více než tří chytrých telefonů docházelo k častým poruchám v komunikaci mezi telefony a počítačem. Tento stav byl pro veřejné ježdění nepoužitelný.

V Junioru http://www.ddmchotebor.cz/ kde akce probíhala je k dispozici veřejná Wi-Fi síť. Počítač s JMRI jsme připojili do této Wi-Fi sítě a chytré telefony se k JMRI připojily právě přes tuto veřejnou síť. Od této chvíle bylo spojení bezproblémové. K WiThrottle serveru bylo průběžně připojeno 5 – 7 telefonů. Pokud telefon přešel do režimu zhasnuté obrazovky a uspání aplikace Engine Driver, tak po opětovném spuštění se na krátkou chvíli objevilo na displeji hlášení ztráta komunikace se serverem a poté se spojení obnovilo a aplikace normálně fungovala dál. Za dva dny ježdění došlo k jednomu pádu systému řízení lokomotiv. Pád jsme řešili restartem aplikace JMRI a centrály DR5000. Protože nebyl čas zjišťovat příčinu poruchy, můžeme se o příčinách pouze dohadovat. Protože počítač nebyl nejnovější, a bylo pro něj obtížné provozovat OS Windows 10, tipuji že příčinou pádu byly problémy na straně OS Windows 10.

Zátěžová zkouška

V záloze jsme měli ještě ovladače FREDI http://fremodcc.sourceforge.net/throttle/throttle.en.html. Ty jsme nakonec použili pouze během zátěžové zkoušky centrály.

K centrále DR5000 bylo na svorky TRACK OUTPUT připojeno moduliště KŽM Chotěboř. Do portu LocoNet T přes LN boxy byly připojeny 3 ovladače FREDI a 2 ovladače OTOhttp://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2014070001. Moduliště MKMŽ Slivenec bylo připojeno plochým kabelem do portu LocoNet B. Na kabel byly připojeny 4 zesilovače SPAX, které napájely trakci. Přes několik plochých kabelů spojených telefonními rozdvojkami byl připojen rozvod LocoNet moduliště Slivenec. Potom byly postupně připojovány další ovladače FREDI. Prvních 5 ovladačů bylo připojeno bez problémů. Šestý ovladač se odmítl připojit z důvodu ztráty signálu. V rozvodu ovladačů nebyl použit žádný zesilovač. Po dobu zkoušky bylo bez problémů provozováno 10 LocoNet ovladačů spolu s jejich lokomotivami.

Hodnocení

Centrála DR5000 má svoje přednosti i zápory. Za největší zápor centrály DR5000 považuji nedostupnost spolehlivé aplikace ovladače pro chytré telefony, která by přímo komunikovala s centrálou. Další nepříjemností je velký počet červených LED na centrále. To je matoucí při vizuální kontrole centrály z větší vzdálenosti.

Předností centrály je její stabilita. Za dva dny provozu nebyl zaznamenán žádný pád centrály. V provozu bylo ověřeno, že centrála bez dalších přídavných zařízení spolehlivě zvládá současný provoz deseti ovladačů a lokomotiv. Podmínkou tohoto způsobu provozu je dostatečně kvalitní připojení ovladačů (kabeláže) nebo chytrých telefonů (router). Tento výkon centrály je pro klubové ježdění naprosto dostačující. Pokud by mělo být řízeno větší moduliště, je třeba připojit zesilovače pro trakci i pro ovladače. Centrála je pro toto rozšíření připravená.

Publikováno Napsat komentář

Centrála ve spojení s programem JMRI.

S dovolením autora uveřejňujeme jeho zkušenosti s centrálou DR5000 a programem JMRI na ovládání kolejiště. Stránky autora: https://sites.google.com/site/sidloweb/

DR5000 je víceprotokolová DCC centrála vyráběná holandskou firmou Digikeijs. V České republice je zastoupena firmou adigital s.r.o.

Připojení k počítači

Centrálu je možné připojit k řídícímu programu JMRI http://jmri.org/ dvěma možnými způsoby.

USB port

Připojení přes USB port. Do počítače a centrály zapojíme USB kabel. Spustíme program JMRI a v úvodní obrazovce klikneme na tlačítko Nový… Vyplníme název nového profilu.

Následuje vyplnění parametrů tak, jak je popsáno zde https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/2-decoderpro. Okno DCC connection vyplníme následujícím způsobem:

 

 Výrobce připojení  Digitrax
 Systém připojení  LocoNet LocoBuffer-USB
 Serial port  ttyACM0  Linux
 COM4  MS Windows
 /dev/tty.usbmodem1411  Mac OS X
 Command station type:  DCS100 (Chief)
 Předpona připojení  L
 Název připojení  LocoNet

 

Tím je připojení nastavené.

LAN port

Připojení přes LAN port. Centrálu připojíme do LAN sítě. V programu DR5000 Configuration v okně LAN Properties v poli Local IP Address zjistíme jakou IP adresu nám přidělil náš router. Ve stejném okně v položce Protocol nastavíme LocoNet over TCP/IP LBServer. Podrobný popis nastavení centrály je zde https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/18-dr5000-porty.

Do počítače a centrály zapojíme LAN kabely. Spustíme program JMRI a v úvodní obrazovce vytvoříme nový profil.

Vyplníme požadované parametry a okno DCC connection vyplníme následujícím způsobem:

 

 Výrobce připojení  Digitrax
 Systém připojení  LocoNetOverTCP LbServer
 IP adresa/Host Name:  192.168.0.108  zadat adresu přidělenou routerem
 Command station type:  DCS100 (Chief)
 Předpona připojení  L
 Název připojení  LocoNet
 Doplňková nastavení připojení  ☑  otevřít doplňková nastavení
 TCP/UDP Port:  5550  nutno změnit z výchozí hodnoty
 Turnout command handling:  Normal

 

Tím je připojení nastavené.

Provozní režim

Provozní kolej kolejiště (hlavní kolej) se připojuje na svorky TRACK OUTPUT. V programu DR5000 Configuration v okně DCC Properties v záložce Track, v poli Maximum track current je nastaven maximální provozní proud centrály na 3 000 mA. Podle podmínek konkrétního kolejiště může být vhodné tuto hodnotu snížit. Maximální zkratový proud by měl být nastaven blízko nad maximální provozní proud.

 

K centrále můžeme připojit ovladače a centrálu zapnout. Po zapnutí je centrála ve stavu STOP a svítí červená kontrolka STOP. V tomto stavu není přivedeno do kolejí napětí. Ovladač ROCO multiMAUS hlásí chybu ERR13. Ovladač DIGI-CZ MiniMaus hlásí chybu Centrála Nenalezena!

 

Po stisku zeleného tlačítka CONTROL GO na centrále se rozsvítí zelená kontrolka GO. Do kolejí je přivedeno napájecí napětí a ovladače se přepnou do normálního provozu.

Programování v servisním režimu

Centrála má vyvedené svorky PROG TRACK pro programování na programovací koleji. Před prvním programováním je vhodné změnit výchozí nastavení programovací koleje tak, aby parametry vyhovovaly normě NMRA S-9.2.3 http://nmra.org/sites/default/files/s-9.2.3_2012_07.pdf. Maximální povolený proud je stanoven na 250 mA. Jeho překročení po dobu delší než 100 ms je považováno za zkrat. Základní potvrzovací signál je definován jako zvýšení odběru o 60 mA a více po dobu 6 ms ± 1 ms.

 

Na svorky programovací koleje je v normálním provozním režimu vyveden DCC signál pro normální provoz označován též jako provoz na hlavní koleji. Pouze po dobu programování v servisním režimu je na tyto svorky vyveden signál pro programování.

Toto zapojení umožňuje mít programovací kolej jako součást kolejiště. Programovací kolej tak může být vhodná manipulační kolej, která se do programovacího režimu přepíná pouze na nezbytně dlouhou dobu.

Větší výhody toto zapojení přináší při modulovém setkání. Je možné programovat lokomotivy bez přerušení provozu na modulech.

Po spuštění programovacího režimu je třeba přepnout Režim programování na Přímý bytový.

DR5000 Programming Track

 

Zpětný ohlas

K centrále je možno připojit celkem 2048 senzorů zpětného hlášení. Tento ohlas se připojuje na sběrnici LocoNet nebo XpressNet. Centrála umí také připojit snímače na sběrnice S88, RS-Bus a R-bus.

Sběrnice S88

K centrále je možné připojit 256 snímačů (16 modulů po 16 vstupech nebo 32 modulů po 8 vstupech) na sběrnici S88 (Märklin). Adresování senzorů se nastavuje v programu DR5000 Configuration v okně ext88 Properties v záložce Settings. Počet použitých modulů s 8 a 16 vstupy je možné zadat ručně. Je možné si nechat počet modulů nechat zjistit automaticky po zapnutí centrály. To se provádí volbou Report all contacts after PowerOn. Všechny sběrnice zpětného ohlasu sdílí jeden prostor adres senzorů, kterých může být maximálně 2048. Číslo prvního senzoru (+1) se zadává na záložce Settings v poli First contact in Feedback-space.

V mém případě jsem použil nastavení 0. Senzory S88 mají vyhrazená čísla od 1 do 256 (při plném obsazení moduly). Ostatní adresy zbývají pro ostatní sběrnice.

 

Sběrnice RS-Bus

K centrále je možné připojit 512 snímačů (32 modulů po 16 vstupech) na sběrnici RS-Bus (Lenz). Adresování senzorů se nastavuje v programu DR5000 Configuration v okně RS-Bus Properties v záložce Settings. Čtení sběrnice se zapíná volbou Enable RS-Bus® scanning.

Jak již bylo popsáno výše, adresy snímačů na jednotlivých sběrnicích se nesmí křížit. Proto je v mém příkladu použita adresa prvního senzoru RS-Bus nastavena v poli First contact in Feedback-space na 256.

 

Sběrnice R-Bus

K centrále je možné připojit 160 snímačů (10 modulů po 16 vstupech) na sběrnici R-Bus (ROCO). Adresování senzorů se nastavuje v programu DR5000 Configuration v okně XpressNet® / FB-Bus Properties v záložce Settings. Čtení sběrnice se zapíná volbou Enable FB-Bus scanning.

Jak již bylo popsáno výše, adresy snímačů na jednotlivých sběrnicích se nesmí křížit. Parametry modulů zpětného ohlasu se nastavují v polích Report feedback from module a Feedback base module. Adresa prvního senzoru R-Bus nastavena v poli First contact in Feedback-space.

 

Nastavení v JMRI

Zpětný ohlas se v PanelPro nastavuje v menu Nástroje – Tabulky – Snímače. Pokud máme v centrále zapnuty volby Report all contacts after PowerOn bude tabulka snímačů již předvyplněná. Každému snímači je přidělen jeho Systémový název, který nemůžeme změnit. My můžeme vyplnit Uživatelský název.

 

Abychom zabránili zákmitům senzoru, které mohou vzniknout v běžném provozu, tak můžeme nastavit zpoždění změny stavu snímače v JMRI za informací z centrály.

 

Každý snímač může mít vlastní nastavení zpoždění. Společné výchozí nastavení zpoždění pro všechny snímače se nastavuje v menu Výchozí hodnoty – Globální prodleva.

 

Otestování ochrany proti zákmitům můžeme provést v současně otevřených oknech Snímače a Monitor LocoNet. V běžném provozu necháme pracovat vybraný snímač. Měníme nastavení časového zpoždění do stavu Aktivní a Neaktivní. Časové konstanty se snažíme volit minimální. V okně Monitor LocoNet je možné sledovat zákmity snímače. Nastavení končí, pokud při jednom přejezdu senzoru vozidlem nebo soupravou dojde v okně Snímače pouze k jednomu přestavení stavu snímače.

vytvořeno 18. 3. 2017